Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Istituto Diocesano Sostentamento Clero
Organismo
0781 32000
E0890@icsc.it
Piazza Municipio 10, Iglesias
Iglesias
09016
Sardegna
Italia
Casula Don Gino
: Presidente
Usai Sig.ra Marisa
: Consigliere
Tinti Don Elio
: Vicepresidente
Fois Can. Giorgio
: Consigliere
09016 Iglesias, Sardegna Italia