Forania di Sant’Antioco

Forania di Sant’Antioco
Organismo
Sardegna
Italia
Tinti Don Elio
: Vicario foraneo